Tvättmedel och miljön

Välj tvättmedel med omsorg – tänk på den miljön.

Konsumentmärkning

På tvättmedelsförpackningarna kan man ibland finna olika slags märken och loggor. Dessa ska ge konsumenten en vink om vad för slags regler och bestämmelser som produkten uppfyller. Men det är inte alltid så lätt att veta vad dessa märken betyder. Nedan kan du läsa om vissa av de vanligaste märkningar som kan finnas på tvättmedelsförpackningarna du köper hem.

Astma och Allergiförbundet

Förbundet har sedan mitten av 1970-talet arbetat med att utveckla sin verksamhet för produktrekommendationer i syfte att kunna hjälpa sina medlemmar att välja produkter med låg risk för upphov till allergier. Märkningen ska ses som en vägledning för konsumenter. Detta eftersom en fullständig garanti för att produkten inte ska ge upphov till allergi inte kan ges, då olika personer reagerar olika på olika råvaror som kan ingå i produkten. Produkter märkta med denna logga är fria från parfym, allergen och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall. Men kunden ska ändå vara uppmärksam på att detta inte utesluter att enskilda personer kan vara så känsliga att de reagerar på produkten ändå.

Bra Miljöval

Bra Miljöval är den logga som Svenska Naturskyddsföreningen tagit fram. Märket är det enda i världen som kontrolleras av en oberoende miljö- och naturorganisation. Producenter av mest skilda typer av varor ansöker om att få använda Bra Miljövalmärkningen på sina produkter. I dag kan man se Bra Miljöval på allt från tvättmedel till blöjor och transporter. Kraven utgår från ett helhetsperspektiv på produkterna. Framför allt riktar Bra Miljöval in sig på vad som släpps ut i våra vatten. P.g.a. detta måste alla kemikalier i produkterna snabbt brytas ner till ofarliga ämnen i naturen. Inga cancerframkallande eller mycket hälsofarliga ämnen av annat slag tillåts i produkterna. Krav ställs även på vilken typ av råvaror som används i produkterna. En råvara som tillverkas av förnybara råvaror favoriseras över en råvara som tillverkas av till exempel mineralolja.

Svanen

1989 infördes märket Svanen av Nordiska Ministerrådet som en officiell och gemensam miljömärkning för Norden. I Sverige är SIS Miljömärkning AB ansvariga för det praktiska arbetet med att utarbeta kriterier och ge licenser. Det finns kriterier för en rad olika produktgrupper. Dessa kriterier utarbetas av SIS tillsammans med experter från näringslivet, miljöorganisationer och Kemikalieinspektionen. Svanen bedömer en produkts hela livscykel, från råvara till avfall. Krav ställs på energi- och resursförbrukning, utsläpp till luft, vatten och mark från fabriken samt även innehållet av miljöfarliga ämnen i produkten. Dessutom kan Svanen ställa krav på kvalitet och funktion samt återvinning.

Förbundet Djurens Rätt

Djurskyddsorganisationer från Europa och Nordamerika har tillsammans tagit fram “The Human Cosmetics Standard” i ett led att förklara vad det innebär att produkter inte är djurtestade. “The Human Cosmetics Standard” har stöd i ett flertal olika organisationer som är mot djurförsök, bland annat den svenska föreningen Förbundet Djurens rätt (tidigare Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök). Med “The Human Cosmetics Standard” hoppas man öka trycket på leverantörer och legotillverkare att använda råvaror som inte testats på djur och därmed kunna reducera antalet djurförsök som utförs i samband med säkerhetstester på kosmetiska produkter. De f&ariaring;r inte heller ha gett en tredje part i uppdrag att utföra några djurförsök. Genom ett kontrollsystem för leverantörer och legotillverkare, som utförs på årlig basis, kan företag försäkra sig om att inga djurförsök utförts på i produkten ingående råvaror.

Tvättmedel och dess miljöpåverkan

Under de senaste åren har miljötänkandet hos konsumenterna ökat markant. Detta i sin tur leder till att tillverkare av olika kemiska produkter, inte minst tvättmedel, tänker om gällande sina produkter. Ett exempel på detta miljötänkande är de kompakta tvättmedlen som finns på marknaden idag. Ända till slutet av 1980-talet var tvättmedlen spraytorkade vilket visade sig bli kostsamt p.g.a. oljepriset. De innehöll dessutom mycket fyllmedel (ämnen som tillsattes i tvättmedlet utan att ha någon effekt på tvättresultatet). Dagens tvättmedel är torrblandade och kompakta vilket innebär en lägre dosering per tvätt.

En annan viktig aspekt på miljötänkandet är transporter. Ett svensktillverkat tvättmedel har betydligt kortare transportsträckor än ett importerat tvättmedel. Även här är det en klar fördel med kompakta tvättmedel. Eftersom dessa tar mindre plats blir det en större mängd produkter som kan levereras till en återförsäljare vid varje leverans jämfört med tidigare då storpack var vanligast. Detta leder till att färre transporter behövs, vilket sparar miljön.

Idag blir det mer och mer vanligt att man ser tvättmedelsförpackningar ute i butikerna som är tillverkade för utlandet men som säljs i Sverige. Dessa förpackningar importeras antingen som parallellimport eller direktimport. Parallellimport innebär att en märkesvara tas in i Sverige och säljs utan att importören fått något tillstånd att sälja den från den i landet verksamme återförsäljaren. Förpackningar som är parallellimporterade ser i stort sett identiska ut som de som är tillverkade för t.ex. den svenska markanden. Direktimport innebär import av ett tvättmedel som inte annars finns på den inhemska markanden. Gemensamt för dessa båda typer av importerade tvättmedel är att de i många fall innehåller sådana råvaror som inte följer svenska normer för tvättmedel. Några av dessa råvaror är LAS, optiska vitmedel samt fyllningsmedel.

På senare år har det diskuterats en hel del om den effekt som fosfater i tvättmedel har på miljön. Eftersom fosfater är en stor bidragande orsak till övergödning av våra sjöar, vattendrag och kustnära vatten har många velat se ett förbud mot användning av dessa i tvättmedel. Andra har ansett att våra svenska reningsverk är tillräckligt bra på att ta hand om fosfaterna och att ett förbud därför inte är nödvändigt. Regeringen beslutade i april 2007 om att verka för ett förbud mot fosfater i tvättmedel för enskilt bruk, detta f&oumouml;rbud införlivades 1:a Januari 2008.

 

Tvättmedel och säkerhet

 I stort sett alla tvättmedel på marknaden är irriterande och ska därmed märkas med Andreaskors. Detta enligt svenska lagar som tillses av Kemikalieinspektionen. Om ett tvättmedel är irriterande och därmed också märkningspliktigt måste alltså medlet märkas. För att få veta om produkten Du köpt är märkningspliktig, läs alltid varningsrutan på tvättmedelsförpackningen för denna information. I varningsrutan finns information om vilka faror användandet av produkten kan medföra samt vad man gör om något skulle inträffa. Denna information är MYCKET viktig för konsumenten att ta del av för att på så sätt i möjligaste mån undvika att det händer någon olycka. Damm från tvättpulver kan verka irriterande på hud och slemhinnor, undvik därför att vara i kontakt med ett tvättpulver onödigt mycket eller länge.

Konsumenter som vet med sig att de kan vara känsliga för tvättmedel ska noga kontrollera om deras tvättmaskiner har tillräcklig kapacitet att skölja bort alla tvättmedelsrester efter tvätt, det vill säga se efter hur stor mängd vatten som används vid sköljningarna. Dagens miljöanpassade tvättmaskiner tenderar många gånger att använda en för liten mängd vatten för att alla tvättmedelsrester ska försvinna ur textilierna. I och med detta försvinner alltså inte alla de råvaror som kan vara irriterande för huden, som t.ex. tensider, enzymer och parfymer, utan de stannar kvar i textilierna och risken för att drabbas av allergier härrörande från tvättmedlet ökar.

AndreaskorsAndreaskors – Den vanligaste märkningen av tvättpulver. Innebär att produkten är irriterande föouml;r ögon, hud eller både och. Här intill ett Andreaskors. Korset är svart på en orange bakgrundsruta. Under korset står det Irriterande eller Hälsoskadlig.

Vad ska man göra om tvättpulver märkt med Andreaskors har förtärts? Vanligt är rekommendation om att ta kontakt med läkare om tvättmedel förtärts och visa tvättmedelsförpackningen. Ge något att dricka till personen som fått i sig pulvret, t.ex. mjölk eller vatten. Framkalla ej kräkning.

Vad göra om tvättpulver märkt med Andreaskors hamnat i ögonen? Vid ögonkontakt, spola genast med mycket vatten och ta kontakt med läkare.

Vad göra om tvättpulver märkt med Andreaskors hamnat på huden? Skölj av huden med mycket vatten. I möjligaste mån bör inte huden utsättas för tvättmedel eller tvättlösningar under någon längre tid eller under ofta upprepade tillfällen. Detta eftersom det är alkaliska produkter (har ett högt pH) och därmed verkar avfettande på huden.

Allmänt gäller att alltid vara mycket uppmärksam på hur produkten är märkt och vad som gäller om något skulle hända.